Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 1.641
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY ĐỊNH Quy tắc ứng xử trong Trường mầm non Bắc Lệnh

  

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI
TRƯỜNG MN BẮC LỆNH
 
Số: 18 /QĐ- Tr. MN
                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                                 Bắc lệnh, ngày 07 tháng 10 năm 2019
 
                                                       QUYẾT ĐỊNH
                                 Ban hành Quy định Quy tắc ứng xử trong nhà trường
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BẮC LỆNH
Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Điều lệ trường mầm non ;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về đạo đức nhà giáo;
Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở Giáo dục mầm non, cơ sở Giáo dục phổ thông, cơ sở Giáo dục thường xuyên;
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Bắc Lệnh, năm học 2019 - 2020.
Điều 2. Quy định quy tắc ứng xử này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Bắc Lệnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:       
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Hải Yến
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI
TRƯỜNG MN BẮC LỆNH
 
Số:   01 /QĐ- Tr.MN
                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                                               Bắc Lệnh, ngày  07 tháng 10  năm 2019
QUY ĐỊNH
Quy tắc ứng xử trong Trường mầm non Bắc Lệnh
( Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-Tr.MN ngày 07 tháng 10  năm 2019)
         
I. QUY ĐỊNH CHUNG.
Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Quy tắc ứng xử quy định tại quyết định này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các đối tượng đến liên hệ công tác tại trường mầm non Bắc Lệnh.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, cha mẹ học sinh và các đối tượng đến liên hệ công tác tại trường mầm non Bắc Lệnh ngoài việc thực hiện quy tắc ứng xử của trường mầm non Bắc Lệnh tại văn bản này còn phải thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thủ tướng chính phủ tại quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Mục đích xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường
1.Điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong nhà trường theo chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc, văn hóa địa phương, điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục; ngăn ngừa kịp thời các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục.
2. Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường
1.Tuân thủ các quy định pháp luật; phù hợp với chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc.
2. Thể hiện được giá trị cốt lõi: Nhân ái, tôn trọng trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong nhà trường đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.
3. Bảo đảm định hướng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
4. Dễ hiểu, dễ thực hiện; phù hợp với cấp học mầm non, với đặc trưng văn hóa vùng miền.
5. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận đa số của các thành viên trong nhà trường.
II. NỘI DUNG QUY TẮC ỨNG XỬ
Điều 4. Quy tắc ứng xử chung
1. Tuân thủ pháp luật.
2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ người khác.
3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
4. Trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục/tính chất công việc, không sử dụng trang phục gây phản cảm.
5. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái. Nghiêm túc thực hiện Luật An ninh mạng.
6. Không đe dọa, bạo lực, làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.
Điều 5. Ứng xử của cán bộ quản lý
1.Ứng xử với học sinh:
- Ngôn ngữ chuẩn mực;
- Yêu thương, trách nhiệm, bao dung;
- Tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe.
2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên:
- Ngôn ngữ chuẩn mực;
- Tôn trọng, khích lệ, động viên;
- Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, trù dập, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.
3. Ứng xử với phụ huynh học sinh:
- Ngôn ngữ chuẩn mực.
- Tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện.
- Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
4. Ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 6. Ứng xử của giáo viên/nhân viên

  1. Ứng xử với học sinh:
- Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu;
- Khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh, mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương;
- Tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên khích lệ; không bạo hành, xâm hại gây tổn thương về thể chất, tổn thương về tinh thần; không định kiến, trù dập, thờ ơ, né tránh hoặc che giấu vi phạm.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý:
- Tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến;
- Phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công;
- Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; thờ ơ, né tránh hoặc che giấu sai phạm.
3. Ứng xử với đồng nghiệp:
- Ngôn ngữ đúng mực;
- Chân thành, thân thiện, trung thực, chia sẻ, hỗ trợ;
- Tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp; không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết.
4. Ứng xử với phụ huynh học sinh:
- Ngôn ngữ đúng mực;
- Trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ.
- Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.
5. Ứng xử với khách đến nhà trường:
- Ngôn ngữ đúng mực, tuân thủ quy tắc phát ngôn.
- Trung thực, tôn trọng.
- Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
Điều 7. Ứng xử của học sinh
1. Biết xưng hô lễ phép, lịch sự; biết chào,hỏi, thưa, xin lỗi, cảm ơn.
2. Biết bảo vệ cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
3. Thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt
Điều 8. Ứng xử của phụ huynh học sinh

  1. Ứng xử với học sinh:
- Ngôn ngữ đúng mực;
- Tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương.
- Không xúc phạm, không bạo lực.
2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
- Ngôn ngữ, thái độ đúng mực;
- Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ.
- Không bịa đặt thông tin, không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
Điều 9. Ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục
- Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện.
- Không bịa đặt thông tin.
- Không xúc phạm, không bạo lực.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10: 
Cán bộ, viên chức, nhân viên có trách nhiệm thực hiện và vận động các đồng nghiệp thực hiện đúng các quy định tại Quy tắc ứng xử. Nếu phát hiện cá nhân vi phạm Quy tắc này phải kịp thời góp ý, đồng thời phản ánh với Lãnh đạo nhà trường để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.
Điều 11 : Trách nhiệm của Ban giám hiệu, Công đoàn.
Tổ chức cho CBQL, GV, NV ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử khi được ban hành.
Quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung của Quy tắc ứng xử, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Kiểm tra giám sát cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện Quy tắc; Phê bình, chấn chỉnh việc vi phạm nội dung Quy tắc và kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân thực hiện tốt Quy tắc này. 
          Điều 12. Hiệu lực thi hành.
Quy định này được thông qua và áp dụng thực hiện kể từ ngày ký quyết định thi hành.
          Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh quy định thì sẽ được rà soát, bổ sung hằng năm vào dịp hội nghị cán bộ viên chức lao động cho phù hợp, mọi sự thay đổi được ban lãnh đạo nhà trường thông qua và Hiệu trưởng quyết định thực hiện.
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- UBND Phường Bắc Lệnh
- Phòng GD&ĐT TP Lào Cai;
- CĐCS, ĐTN trường;
- Lưu: VT.                                                                                       
           
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Hải Yến
 Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan