Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học