Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Chấp Hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Bắc Lệnh.