Góc phụ huynh
Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 12 : 16
Năm 2020 : 1.641
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáng kiến: ‘‘ Một số biện pháp quản lý hiệu quả tài sản, trang thiết bị trường Mầm non Bắc Lệnh”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


 
 
 

  ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
 
          Kính gửi:  Hội đồng Sáng kiến thành phố Lào Cai.
          1. Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú), số điện thoại, Email Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
1 Phí Thị Thanh Hiếu
 
1985 Trường Mầm non
 Bắc Lệnh
ĐT: 0946247336
Email: Phithithanhhieu1985@gmail.com
Nhân viên kế toán Đại học tài chính kế toán 100%
Là tác giả đề nghị xét công nhận Sáng kiến: ‘‘ Một số biện pháp quản lý hiệu quả tài sản, trang thiết bị trường Mầm non Bắc Lệnh”.
2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): Không
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Cơ sở vật chất trường Mầm non.
4. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Sáng kiến đã triển khai tới toàn bộ các Cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường từ tháng 8/2016; Trong năm học 2016- 2017, toàn bộ các cá nhân, các bộ phận trong nhà trường đều áp dụng tại tại nơi công tác.
5. Mô tả bản chất sáng kiến
5.1. Công tác tham mưu, phối hợp
Xác định rõ vai trò của mình là một nhân viên kế toán trong nhà trường, là người chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu với Ban giám hiệu và các cơ quan cấp trên về công tác quản lý, sử dụng tài sản trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chăm sóc- nuôi dưỡng- giáo dục trẻ của nhà trường và để việc quản lý sao cho đạt hiệu quả, vì vậy tôi đã tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường một số nội dung cụ thể như sau:
- Tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường về việc xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng tài sản nhà trường theo đúng định mức, đúng quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhà trường, nhằm nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị dạy học, bên cạnh đó nâng cao nhận thức và ý thức của giáo viên, nhân viên trong việc bảo quản tài sản thiết bị nhà trường.
- Tham mưu với ban giám hiệu nhà trường xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản nhằm nêu cao ý thức trong việc quản lý, sử dụng tài sản và trách nhiệm quản lý tài sản phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản.
– Tham mưu và phối hợp với hiệu trưởng nhà trường mời cơ quan có chuyên môn hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có kỹ năng trong việc xử lý các sự cố về điện, phòng chống cháy nổ…góp phần nâng cao hiệu quả việc bảo quản thiết bị, đồ dùng và cơ sở vật chất nhà trường.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức và định hướng cho cá nhân/bộ phận đăng ký đề xuất tài sản, thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc- nuôi dưỡng- giáo dục trẻ một cách phù hợp, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.
- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường có chế độ khen thưởng cho cá nhân bộ phận thực hiện có hiệu quả việc sử dụng, bảo quản tài sản của trường/lớp trong năm học.
           5.2 Tổ chức cho giáo viên các lớp, các bộ phận đăng ký tài sản, trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho hoạt động quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường.
Hàng năm, vào cuối mỗi năm học, tôi đều hướng dẫn, tổ chức cho từng lớp, bộ phận trong nhà trường đăng ký mua sắm, bổ sung, sửa chữa tài sản, trang thiết bị thiết yếu, phục vụ nhu cầu chăm sóc- nuôi dưỡng- giáo dục trẻ tại trường.
Tài sản thiết bị đăng ký đều phải được đề xuất cụ thể về số lượng, mẫu mã, kích thước, chủng loại của từng thiết bị để đảm bảo sử dụng có hiệu quả các tài sản thiết bị tại bộ phận, tránh gây lãng phí trong việc sử dụng tài sản.
Từ đề xuất tại các bộ phận, các lớp, nhà trường xem xét theo nhu cầu thực tế và cân đối kinh phí hiện có để lên kế hoạch trang bị tài sản, thiết bị kịp thời, đảm bảo tốt hoạt động quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại trường.
          5.3 Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về việc bảo quản tài sản.
Tham mưu với nhà trường lồng ghép việc nâng cao ý thức trong việc bảo quản trang thiết bị, tài sản nhà trường nhằm nâng cao thuổi thọ của tài sản, thiết bị vào các buổi họp chuyên môn, họp hội đồng trường.
Mở các cuộc tập huấn nhỏ tại đơn vị hướng dẫn cán bộ giáo viên nhân viên sử dụng thiết bị, tài sản đúng cách; Biết sửa chữa những thiết bị, máy móc đơn giản.
5.4 Thực hiện kiểm kê tài sản, trang thiết bị nhà trường đúng quy định (Kiểm kê hàng kỳ, cuối năm học, kiểm kê đột xuất).
Phối hợp với các bộ phận làm tốt công tác kiểm kê trong nhà trường.
Đến thời điểm kiểm kê, bộ phận quản lý tài sản, trang thiết bị nhà trường thông báo tới các bộ phận về thời gian, địa điểm kiểm kê. Đề nghị các lớp, các bộ phận rà soát chính xác cụ thể tài sản, thiết bị hiện có tại bộ phận mình.
Đồng thời đưa ra bản đăng ký đề xuất trang sắm, sửa chữa theo nhu cầu thực tế tại bộ phận, đề nghị thanh lý những tài sản hư hỏng, hết thời gian khấu hao hoặc tài sản thừa không dùng đến để điều chuyển bộ phận khác, tránh lãng phí tài sản, thiết bị.
Phối hợp với các bộ phận làm tốt công tác kiểm kê trong nhà trường.
5.5 Theo dõi, quản lý tài sản, trang thiết bị nhà trường một cách khoa học, hợp lý, hiệu quả.
Mở hồ sơ theo dõi quản lý tài sản đúng quy định. Cập nhật đầy đủ, thường xuyên khi có phát sinh tăng giảm tài sản, thiết bị tại đơn vị.
Có đầy đủ chứng từ mua sắm theo đúng quy định (bản dự trù, báo giá, hợp đồng, hóa đơn mua bán kèm theo cụ thể, chi tiết cho từng tài sản, thiết bị trang sắm.
Tất cả tài sản thuộc phạm vi quản lý đều phải được giao cụ thể đến cho từng bộ phận, các lớp và  cá nhân có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản không đúng mục đích được giao, làm thất thoát, hư hỏng, gây thiệt hại về tài sản. Trường hợp để xảy ra mất mát hư hỏng do lỗi đơn vị, cá nhân  được giao quản lý, sử dụng phải bồi thường và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân.
Việc giao nhận tài sản phải được người có trách nhiệm ký quyết định và khi bàn giao thực tế phải có biên bản bàn giao, nhận theo mẫu của Bộ Tài Chính. Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả theo quy định của pháp luật.
6. Tính mới, tính sáng tạo, điểm khác biệt của sáng kiến
  Sáng kiến đã đưa ra hệ thống các giải pháp cụ thể thiết thực như:
          - Mở các sổ theo dõi chi tiết cụ thể theo từng loại tài sản, từng nhóm tài sản theo tính chất và mực đích sử dụng.
- Tham mưu với nhà trường lồng ghép việc nâng cao ý thức trong việc bảo quản trang thiết bị, tài sản nhà trường nhằm nâng cao thuổi thọ của tài sản, thiết bị vào các buổi họp chuyên môn, họp hội đồng trường. Bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về việc sử dụng đúng cách và có hiệu quả tài sản, biết sửa chữa những thiết bị, máy móc đơn giản.
- Tham mưu với lãnh đạo nhà trường có chế độ khen thưởng cho cá nhân/bộ phận thực hiện có hiệu quả tích cực trong việc sử dụng, bảo quản tài sản chung của lớp/trường trong năm học.
          - Có những quy định và tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả việc sử dụng tài sản, trang thiết bị tại các lớp, các bộ phận.
          7. Khả năng áp dụng của sáng kiến
          Các giải pháp được áp dụng trong sáng kiến là hoàn toàn khả thi và có kết quả thực sự. Sáng kiến này có thể đem nhân rộng trong các Trường mầm non, Tiểu học, THCS và THPT. Ngoài ra còn có thể vận dụng cho các ngành, các đơn vị khác trong việc quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị...vì các giải pháp dễ áp dụng, không mất nhiều thời gian, tiết kiệm kinh phí mà hiệu quả thu được lại cao, có sức lan tỏa lớn, có sự ảnh hưởng để thay đổi, khẳng định hiệu quả của việc quản lý tốt tài sản, trang thiết bị nhà trường...
          8. Những thông tin cần được bảo mật: không
          9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến
          CBQL, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải biết áp dụng các giải pháp mà trong sáng kiến đã đưa ra khi triển khai, tổ chức thực hiện tại đơn vị.
          10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được so với trước và sau khi áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
            * Hiệu quả kinh tế:
Tiết kiệm được kinh phí, ngân sách cho Nhà nước, cho các bậc phụ huynh có con học tại nhà trường (Có những tài sản đã hết khấu hao, đến thời gian thanh lý như bàn phòng họp Xuân Hòa; 03 bộ đồ chơi ngoài trời; 02 máy tính văn phòng; 01 máy lọc nước... Tuy nhiên nhờ áp dụng có hiệu quả sáng kiến mà những tài sản trên vẫn còn sử dụng tốt nên nhà trường chưa thanh lý mà vẫn tiếp tục sử dụng, nhờ đó đã tiết kiệm rất nhiều kinh phí ngân sách nhà nước và giảm thiểu tối đa các khoản thu cho phụ huynh học sinh nhà trường. Số tiền tiết kiệm được ước tính khoảng trên 80 triệu đồng.
          *Hiệu quả xã hội:
            Giải pháp đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong mỗi cá nhân tại đơn vị trường.
 Tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của các bậc phụ huynh học sinh, giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con tại trường.
            * Hiệu quả trong công tác chuyên môn, công tác quản lý:
          Trong năm học 2016-2017, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã phối hợp và thực hiện nghiêm túc những giải pháp đã nêu trong sáng kiến; Đồng thời đó cũng là bước đà để công tác quản lý tài sản và cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được nâng cao hơn nữa.
          Hầu hết các cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường đều tích cực, chủ động phối hợp và làm tốt công tác sử dụng trang thiết bị tài sản tại bộ phận mình phụ trách, thông qua việc kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị tại các lớp, các bộ phận.
          Công tác quản lý tài sản, trang thiết bị nhà trường được cơ quan quản lý cấp trên (phòng tài chính kế hoạch thành phố) đánh giá cao dựa trên công tác sử dụng nguồn ngân sách nhà nước có hiệu quả, tiết kiệm tối đa việc sử dụng nguồn kinh phí vào mua sắm tài sản, trang thiết bị nhà trường.
          11. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu
         - Sáng kiến đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường khi thực hiện bảo quản, sử dụng tài sản thiết bị tại đơn vị (Trước đây một số giáo viên nhân viên nghĩ tài sản chung thì không cẩn tiết kiệm, bảo quản, hỏng thì sửa chữa, mua mới).
       - Sáng kiến sau khi triển khai đã có tác dụng nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo quản, sử dụng tài sản.
          12. Danh sách những người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu:

TT Họ và tên Năm sinh Nơi công tác Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ
1 Nguyễn Thị Hải Yến 1980 Trường Mầm non Bắc Lệnh Hiệu trưởng Đại học  
2 Đào Thị Hiền Anh 1973 Trường Mầm non Bắc Lệnh Phó hiệu trưởng Đại học  
3 Đặng Thị Thu 1965 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Trung cấp  
4 Nguyễn Thị Hường 1970 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Đại học  
5 Trịnh Thị Thêm 1968 Trường Mầm non Bắc Lệnh TTCM Cao đẳng  
6 Nguyễn THị Nhất 1967 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Đại học  
7 Bùi Thị Hoa Hồng 1979 Trường Mầm non Bắc Lệnh TTCM Đại học  
8 Trần Thị Kim Nhung 1968 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Cao đẳng  
9 Ng. T Hồng Loan 1962 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Trung cấp  
10 Đặng Thị Huệ 1985 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Trung cấp  
11 Nguyễn T. Bich Thủy 1977 Trường Mầm non Bắc Lệnh TTCM Đại học  
12 Nguyễn Thanh Thùy 1988 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Đại học  
13 Nguyễn T. Thu Trang 1984 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Cao đẳng  
14 Đỗ Thị Tơ 1976 Trường Mầm non Bắc Lệnh Giáo viên Đại học  
15 Nguyễn Thị Hải Yến 1990 Trường Mầm non Bắc Lệnh Nhân viên
văn thư
Đại học  
16 Vũ Thị Lê 1966 Trường Mầm non Bắc Lệnh Nhân viên
cấp dưỡng
Chứng chỉ  
17 Trần Thị Xuân 1977 Trường Mầm non Bắc Lệnh Nhân viên
cấp dưỡng
Chứng chỉ  
18 Nguyễn Thị Hải 1969 Trường Mầm non Bắc Lệnh Nhân viên
cấp dưỡng
Chứng chỉ  
19 Bùi Thu Phương 1989 Trường Mầm non Bắc Lệnh Nhân viên
cấp dưỡng
Chứng chỉ  
20 Trần Minh Tuấn 1970 Trường Mầm non Bắc Lệnh Nhân viên
bảo vệ
   
          Chúng tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                               TP Lào Cai, ngày 15  tháng 5 năm 2017                                                                       
                                                                               Người nộp đơn
                                      
 
 
 
                                                                         Phí Thị Thanh Hiếu                        Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan